GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Designfilosofi - ferm LIVING

Genomförda åtgärder 2023

Vårt engagemang återspeglas i vårt dagliga arbete inom vårt företag och med vårt bredare community, inklusive kunder och partner. Under 2023 uppnådde vi följande milstolpar på vår resa mot ansvarsfullt företagande.

Medveten konsumtion

Minska vårt fotavtryck. Vi är medvetna om vår miljöpåverkan och mäter noggrant CO₂e-avtrycket hos våra produkter och material med Målbars klimatverktyg (länk) genom att bygga upp ett omfattande bibliotek med data som ligger till grund för beslut i tidiga skeden och formar material- och produktionsval samt prioriterar ansvarsfulla inköp. Vårt åtagande omfattar pågående insatser för att införliva ännu mer ansvarsfulla material och metoder i framtida design. Våra kategoriledare gör inledande granskningar av produkter och material för att mäta miljöpåverkan och göra ansvarsfulla val i ett tidigt skede.

Under 2024 avser vi att ytterligare förbättra detta projekt, med målet att införliva en produkts CO₂e-påverkan i beslutsprocessen tillsammans med överväganden som kostnad och ledtid. Denna förbättring kommer att bidra till att skapa en mer välinformerad grund för att fatta smarta beslut som minimerar miljöpåverkan.

Under 2023 hade vi som mål att genomföra klimatgranskningar av topp 100-produkter. Vi överträffade förväntningarna med nästan 200 granskningar och har nu tagit nästa steg för att i samarbete med Målbar göra en omfattande och kvalificerad uppskattning av vår totala påverkan (scope 1, 2 och 3) för hela vårt sortiment. Resultaten av denna utvärdering kommer att utgöra baslinjen för ferm LIVING:s framtida minskningsmål. Vi erbjuder också CO₂e-beräkningar till B2B-kunder, inklusive vårt made to order-program, och delar dessa insikter med konsumenterna. Denna tjänst syftar till att göra CO₂e mer relaterbara.

Genom att introducera våra viktigaste leverantörer till klimatverktyget kvantifierar vi CO₂e-fotavtrycket för våra produkter. Detta skapar en grund för framtida initiativ i samarbete med våra leverantörer, och ”in-settings” – i motsats till off-settings – vilket betonar investeringar i mer ansvarsfulla design- och produktionsprocesser, inklusive t.ex. användning av mer förnybar energi.

Ansvarsfulla produkter

Att skapa ansvarsfulla produkter kräver ett medvetet förhållningssätt till jordens resurser, ett faktum som blir tydligare i takt med klimatförändringarnas allt större påverkan på vårt dagliga liv runt om i världen. En viktig del av vårt ansvar är att aktivt arbeta med våra kriterier för ansvarstagande under design- och utvecklingsfaserna. Dessa inledande faser är avgörande för att göra viktiga val för varje produkt, fastställa vilka material som ska används, produktionsmetoder och huruvida vi designar för demontering för att underlätta cirkulära system i slutet av en produkts livslängd.

I vårt åtagande ingår att införliva RESPONSIBLE-märket, det vill säga FSC™-, GOTS- eller OSC 100-/Organic blended-certifiering eller produktion från återvunnet material som återvunnet glas, återvunnen aluminium, återvunnen bomull, återvunnen pappersmassa, återvunnen keramik och PET-garn som återvunnits efter konsumentledet. Dessutom ingår miljövänliga alternativ som nässlor och bomullsmaché på grund av deras lägre miljöpåverkan jämfört med konventionella motsvarigheter. Vi strävar konstant efter att integrera mer ansvarsfulla material och metoder i våra nya designer.

Andelen RESPONSIBLE-produkter i vår kollektion ökade från 21 % år 2020 till 33 % år 2023. Vi har föresatt oss att öka denna siffra till 36 % år 2024.

Under 2023 utökade vi vårt nätverk av FSC™-certifierade leverantörer och antalet certifierade produkter i vår totala kollektion. Vi konverterar för närvarande så mycket trä som möjligt från konventionellt till certifierat ansvarsfullt skogsbruk. Majoriteten av allt trä som nu används för att skapa våra produkter är FSC-certifierat, inklusive träramarna i våra soffor. Vi förespråkar aktivt denna certifiering som inte bara skyddar välbefinnandet hos robusta och friska skogar utan också främjar den biologiska mångfalden och upprätthåller mänskliga rättigheter. Vårt mål är att i slutet av 2024 uteslutande använda FSC-certifierat trä.

Ansvarsfulla leverantörer

En av våra viktigaste uppgifter är att visa ett starkt engagemang för socialt ansvarstagande i vår leveranskedja. Som medlemmar i Amfori använder vi plattformen för att säkerställa att alla våra viktigaste leverantörer genomgår BSCI-revisioner.

Under hela 2023 vidareutvecklade vi vårt interna ramverk ”Ansvarsfulla leverantörer” som sätter standarden för samarbete. Vår definition av en ansvarsfull leverantör innefattar mycket mer än att bara följa reglerna. Vi prioriterar samverkan med leverantörer som aktivt arbetar med socialt ansvarstagande, samarbetar med initiativ och erhåller oberoende tredjepartscertifieringar som BSCI, SA 8000, FSC™ och GOTS. Dessa standarder innebär ett ömsesidigt åtagande om att upprätthålla mänskliga rättigheter och säkerställa rättvisa arbetsvillkor. Alla våra partner agerar ansvarsfullt och i enlighet med vår uppförandekod och våra avtalsförpliktelser.

Genom att välja leverantörer som uppfyller dessa höga krav kan vi bidra till en global leveranskedja som respekterar och förespråkar mänsklig rättvisa. Under 2023 uppnådde vi ett tröskelvärde på 54 % för ”ansvarsfulla leverantörer” som uppfyller höga standarder för socialt ansvar och siktar på att nå 60 % under 2024. Med hjälp av tredjepartscertifieringar ger detta ramverk både oss och våra leverantörer möjlighet att göra bättre ifrån sig.

Att sätta hållbarhet på dagordningen

Under hela 2023 har vi konsekvent kommunicerat våra framsteg på vår ansvarsresa och ökat transparensen kring både produktion och design. Vi är noga med att inte ägna oss åt greenwashing eller greenhushing. Genom att dela med oss av produktions- och designberättelser bjuder vi in människor till vår värld och ger dem en inblick i den resa som våra produkter gör. Att dela med oss av våra framsteg och aktivt delta i den viktiga dialogen är avgörande för att främja en rörelse och uppmuntra andra att ansluta sig till vår strävan efter positiv förändring.

Att sätta hållbarhet i främsta rummet på den danska designagendan är av största vikt för att forma framtiden inom design. Transparens spelar en avgörande roll i detta sammanhang genom att sätta hållbarhet i rampljuset, samtidigt som en gemensam agenda har potential att på ett betydande sätt bidra till att skapa en bättre morgondag. Under 2023 års upplaga av 3daysofdesign skapade vi en utställning för att visa upp vårt engagemang för hållbarhet och ansvar. Den belyste det framväxande konceptet med CO₂e som en ny valuta och använde det som ett mått för att inte bara kvantifiera dess miljöpåverkan utan också underlätta välgrundat beslutsfattande.

Genom att titta bakom kulisserna på vårt arbete fick både våra partner och våra kunder kunskap om sambandet mellan råvaror och CO₂e-utsläpp. Vi lyfte fram några av de faktorerna som bidrog mest till CO₂e-utsläppen från våra produkter, inklusive material, produktionsprocesser, förpackningsmaterial och transporter. Genom att främja medvetenhet och förståelse uppmuntrar vi till en kollektiv insats för hållbara metoder på alla nivåer inom designbranschen, från producent till konsument.

Viktiga åtgärder 2022

Under 2022 uppnådde vi följande milstolpar på vår resa mot ansvarstagande.

Ansvarsstrategi

Under 2022 har vi implementerat och arbetat med vår ansvarsstrategi över alla avdelningar, för att säkerställa att vi integrerar ansvarstagande i alla grenar av vår verksamhet. Vi har slutfört många av våra initiativ och påbörjat nya, långsiktiga projekt från vår gemensamma handlingsplan, ledd av vårt team av ansvarsambassadörer som säkerställer framsteg och kunskap inom varje avdelning.

FSC™ certifierad – The Forest Stewardship Council™

Vi är stolta över att ha utökat vårt nätverk av FSC™-leverantörer samt antalet produkter i vår kollektion, samtidigt som vi aktivt främjar värdet av denna certifiering, som skyddar friska, motståndskraftiga skogar samt främjar biologisk mångfald och mänskliga rättigheter.

CO2e påverkan

Vi beaktar effekten av våra beslut och fortsätter att mäta CO₂e-avtrycket av våra produkter med hjälp av Mål¬bars klimatscreeningsverktyg. Vi har nu anslutit nio av våra nyckelleverantörer, mäter vår klimatpåverkan på produktnivå som tar hela produktionsprocessen i beaktande, från råmaterial till dess att den anländer till vårt lager. Under 2023 siktar vi på att ansluta ytterligare 9 nyckelleverantörer och ha klimatscreeningar för våra 100 mest sålda produkter. Detta kommer att hjälpa till att etablera en baslinje från vilken framtida minskningsmål och 'in-settings' (i motsats till off-settings) kommer att fastställas, vilket hjälper oss att investera i bättre och mer ansvarsfulla sätt tidigt i design- och produktionsprocessen. Dessutom drivs nu hela produktionen hos vår största textilleverantör med 90-95% solenergi.

AMFORI-medlemskap - BSCI Business Social Compliance Initiative

Att ta socialt ansvar i vår leveranskedja är ett uppdrag vi tar på största allvar. Att vara medlemmar i Amfori möjliggör för oss att ha alla våra nyckelleverantörer BSCI-granskade. Under 2022 har två tredjedelar av våra nyckelleverantörer blivit BSCI-granskade.

Ansvar och hållbarhet i årlig kommunikation

Under hela 2023 har vi fortsatt att dela med oss av våra framsteg på vår ansvarsresa samt ökat vår transparens kring produktion och design - med omsorg för att inte bedriva Greenwashing eller Greenhushing. Genom att dela produktion- och designberättelser bjuder vi in människor bakom kulisserna och in i resan våra produkter gör.

Förpackningar

Under 2022 uppnådde vi en betydande milstolpe då en stor förpackningsleverantör i Indien erhöll FSC™-certifiering, vilket för oss närmare vårt mål att säkerställa att alla våra förpackningar är FSC™-certifierade vid slutet av 2023.

Ansvarsrapporter

Som ett led i att hålla oss själva ansvariga för att göra hållbara val som fungerar för en bättre morgondag, är vi en del av världens största initiativ för företags hållbarhet, FN:s Global Compact, och publicerar en årlig ansvarsrapport.

Vår Ansvarsrapport 2023

Vår Ansvarsrapport 2022

Vår Ansvarsrapport 2021