Människor

Humans - ferm LIVING

Som ett kollektiv av kollegor och partner är vårt gemensamma engagemang tydligt i den passion vi har för vårt arbete. Med entusiasm, hjälpsamhet och respekt hyllar vi vår mångfald, lyfter varandra och skapar en miljö där varje enskild individ kan utvecklas och blomstra. Vår etiska grundsyn kretsar kring ansvar och anständighet och skapar en inkluderande miljö där ingen anses stå över någon annan.

Som medlem i FN:s Global Compact upprätthåller vi dess principer och värderingar i vårt uppförande och våra interaktioner.

  • Vår inställning till mångfald är orubblig och vi värdesätter varje individ oavsett etnicitet, ålder, religion, sexuell läggning eller social status.
  • Vi motsätter oss kraftfullt alla former av rasism samt fysisk, verbal och känslomässig misshandel.
  • I vår rekrytering prioriterar vi talang och tar kraftfullt avstånd från fördomar relaterade till etnicitet, ålder, kön, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller social identitet.
  • Vår passionerade arbetsmiljö förbättras ytterligare genom större egenmakt och flexibilitet, vilket främjar en sund balans mellan arbete och fritid och förespråkar välbefinnande för både kropp och själ.
  • Våra relationer med partner och leverantörer bygger på ömsesidig respekt och varaktiga kontakter.
  • Vi drivs av entreprenörskap och höga ambitioner, men vi kompromissar aldrig med våra värderingar genom att enbart jaga det lägsta tillverkningspriset.
  • Vi strävar alltid efter att ge bästa möjliga service till alla, oavsett bakgrund eller identitet.

Hälsa och säkerhet

Våra ansträngningar för att dokumentera arbetsplatsolyckor har gett positiva resultat då inga incidenter har registrerats under de senaste åren. Med tanke på vårt företags unika karaktär är vi medvetna om att det saknas specifika hälso- och säkerhetsrutiner. Trots detta har vi ett proaktivt förhållningssätt till säkerhet genom en arbetsmiljökommitté.

I november 2023 genomförde vi en omfattande undersökning om teamens engagemangskultur och ytterligare två är planerade för 2024. ferm LIVING har föresatt sig att utnyttja insikterna från samtliga undersökningar och ta itu med problem på både avdelningsnivå och i det utökade ledarskapsteamet.

Under 2023 omvandlade vi vårt visselblåsarprogram till ett digitalt format i linje med lagstiftningen. Alla medarbetare kan anonymt ta upp frågor och rapportera olämpligt beteende online, utan rädsla för repressalier. Visselblåsning främjar vår kultur av öppenhet, ansvarighet, integritet och etiskt beteende och hjälper oss att identifiera, lyfta fram och lösa problem.

I slutet av 2023 såg personalstyrkan på ferm LIVING ut på följande sätt:

Antal anställda

2023: 76
2022: 83

Andel kvinnliga anställda

2023: 81%
2022: 84%

Andel kvinnliga anställda i ledande befattningar

2023: 38%
2022: 50%

Andel kvinnor i styrelsen

2023: 40%
2022: 50%

Personalomsättning

2023: 22%
2022: 10%

Kvarhållningsgrad

2023: 78%
2022: 90%

Sjukfrånvaro

2023: 3%
2022: 3,62% 

Antal arbetsplatsolyckor

0
Totalt fram till i dag: 0

Changemakers

Det är avgörande med ett internt engagemang för att vi ska nå våra mål. Varje avdelning arbetar dagligen med projekt inom våra strategiska fokusområden. För att nå våra ambitiösa mål måste alla ta ansvar och utnyttja sina talanger och kunskaper för att driva ferm LIVING framåt. Med en representant på varje avdelning och i hela företaget följer Changemakers upp och driver på utvecklingen med hjälp av en detaljerad handlingsplan och främjar kollektivt ansvar för vår resa mot ansvarsfullt företagande. Dessa interna hållbarhetsambassadörer hjälper till att säkerställa att vi kontinuerligt förbättras genom konkreta åtgärder.