FN:s Global Compact-principer och mål för hållbar utveckling

FN:s mål - ferm LIVING

Vårt engagemang för etiska och ansvarsfulla affärsmetoder beskrivs i vår uppförandekod som överensstämmer med de tio principerna i FN:s Global Compact. Alla leverantörer måste följa ferm LIVING:s uppförandekod som understryker vårt engagemang för att främja ansvarsfulla affärsmetoder.

Mänskliga rättigheter

PRINCIP 1: Företagen ska stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter.

PRINCIP 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Vi upprätthåller internationella mänskliga rättigheter, bejakar mångfald och behandlar alla individer lika, oavsett etnicitet, ålder, religion, sexuell läggning eller social bakgrund. Vi motsätter oss kraftfullt alla former av rasism och fysisk eller psykisk misshandel. Vårt åtagande omfattar ansvarsfulla inköp och ansvarsfull produktproduktion, skydd av arbetstagarnas rättigheter och säkerställande av säkra och hälsosamma arbetsmiljöer. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna är otvetydigt oacceptabla och tolereras inte under några omständigheter.

Genom hela vår leveranskedja odlar vi varaktiga relationer som bygger på ömsesidigt värdeskapande, respektfullt beteende och transparent kommunikation. Vi upprätthåller goda arbetsstandarder bland våra leverantörer genom ackrediterade certifieringar och revisionsordningar i vårt interna ramverk med namnet ”Ansvarsfulla leverantörer”. Vårt engagemang för hållbarhet omfattar både miljömässiga och sociala aspekter och vi har föresatt oss att dela med oss av våra framsteg och öka transparensen.

Arbetsrätt

PRINCIP 3: Företagen ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.

PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvångsarbete och obligatoriskt arbete.

PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete.

PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.

Vi förbjuder entydigt alla former av tvångs- och barnarbete. Under hela 2023 har vi inte identifierat några fall av brott mot mänskliga rättigheter inom vårt företag eller bland våra leverantörer. Vi fortsätter att övervaka arbetsförhållandena i vår leveranskedja för att säkerställa efterlevnad och etiska metoder.

År 2021 blev vi medlem i Amforis Business Social Compliance Initiative (BSCI). Genom vår uppförandekod och certifieringar som BSCI, FSC™ och GOTS arbetar vi aktivt för arbetstagarnas rättigheter i vår leveranskedja, i linje med principerna om arbetsrätt i FN:s Global Compact. Våra relationer med partner bygger på ömsesidigt värdeskapande, transparent kommunikation, förtroende och hänsynsfullt uppförande, allt i strävan efter ansvarsfulla affärsmetoder och förbättrad levnadsstandard.

Miljö

PRINCIP 7: Företagen ska stödja en försiktighetsprincip vad gäller miljörisker.

PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.

PRINCIP 9: Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Vår miljöpolicy kretsar kring tre viktiga åtaganden för 2030: Uppnå fullständig transparens för alla produkter. Inhämta tredjepartscertifieringar för alla produkter där så är möjligt. Sträva efter att uppnå CO₂e-neutralitet. 

Vi har föresatt oss att minimera vår miljöpåverkan och främja cirkulära metoder i ansvarsfulla produktionsprocesser. Vi uppmuntrar också transparens och spårbarhet medan certifieringar och tester säkerställer säkra och rättvisa arbetsförhållanden i vår leveranskedja, liksom ansvarsfull produktion och hög kvalitet på våra produkter. Vi använder ett klimatverktyg för att mäta CO₂e-avtrycket från våra produkter. Detta bygger på EU:s metod för att beräkna en produkts miljöavtryck (Product Environmental Footprint, PEF).

Antikorruption

PRINCIP 10: Företagen ska motarbeta alla typer av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Vi fördömer bestämt alla former av korruption. Alla affärsförslag som antyder korruption avvisas omedelbart och ferm LIVING är orubbligt dedikerat till att följa lagen med yttersta integritet. Trots de inneboende lokala riskerna i våra globala leverantörsrelationer upprätthåller vi nolltolerans inom företaget. Alla leverantörer måste underteckna och följa vår uppförandekod. Våra styrningsrutiner uppdaterades 2020 och omfattar nu ”fyra ögon”-principen, och våra visselblåsarrutiner gör det möjligt att rapportera händelser anonymt. Från och med 2023 finns det inga uppgifter om korruptionsbrott inom företaget eller bland leverantörer, och det har inte rapporterats några visselblåsarincidenter.

Läs vår uppförandekod här.

 

FN's mål för hållbar utveckling

FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) fungerar som en färdplan för att skapa en bättre och mer hållbar framtid för alla.

De globala målen för hållbar utveckling berör globala utmaningar som fattigdom, ojämlikhet, klimatförändringar, miljöförstöring och strävan efter fred och rättvisa. För oss är investeringar i hållbara och ansvarsfulla metoder inte bara en etisk princip, utan också en sund affärsmetod.

Vi stöder aktivt FN:s globala mål för hållbar utveckling och använder dem för att utforma integreringen av hållbara policyer i vår affärsstrategi och vårt kulturella tankesätt. I samarbetet med partner och leverantörer är vårt engagemang särskilt inriktat på mål 8, 12, 13 och 17, eftersom vi anser att det är inom dessa områden vår verksamhet kan ha den mest betydande positiva inverkan på både människor och planet.

MÅL 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Vi främjar aktivt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och strävar efter bred sysselsättning och anständiga arbetsmöjligheter för alla. Ur vårt perspektiv omfattar anständigt arbete produktiv sysselsättning som ger skälig inkomst, trygghet på arbetsplatsen, gynnsamma arbetsvillkor, socialt skydd för familjer och förbättrade utsikter till personlig utveckling och social integration. Att upprätthålla höga standarder för mänskliga rättigheter och rättvisa löner är en integrerad del av vårt engagemang, vilket framgår av vår uppförandekod samt initiativ och certifieringar som BSCI, FSC™ och GOTS. Dessa åtgärder bekräftar vår proaktiva roll när det gäller att säkerställa att rättigheterna för arbetstagare i vår leveranskedja upprätthålls.

MÅL 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vi främjar hållbar konsumtion och produktion genom att uppnå mer med mindre, bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och skadlig påverkan på miljön samt förespråka resurseffektivitet och en hållbar livsstil. Vårt åtagande innebär ”användning av tjänster och relaterade produkter som tillgodoser grundläggande behov och ger en bättre livskvalitet samtidigt som användningen av naturresurser och giftiga material samt utsläpp av avfall och föroreningar minimeras under tjänstens eller produktens livscykel, så att framtida generationers behov inte äventyras.”

I nära samarbete med leverantörerna förbättrar vi alla faser i vår leveranskedja och säkerställer transparens genom kvalitetstester och certifieringar. Vi strävar efter att tillverka produkter i rätt mängd och varken bränner eller förstör osålda produkter. Vi vill att våra produkter ska användas och överblivna produkter doneras till icke-vinstdrivande organisationer som Röda Korset, vår främsta välgörenhetspartner. I den tidiga designfasen gör vi, med utgångspunkt i våra ansvarskriterier, hållbara val genom att välja ansvarsfulla material, designa för demontering och anamma en ”vagga till graven”-metod. Detta gör det enkelt för kunderna att återvinna, vilket främjar produkternas livslängd och ett cirkulärt tankesätt.

MÅL 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras effekter.

Klimatförändringarna utgör ett obestridligt hot mot civilisationen, med synliga och potentiellt katastrofala effekter. Brådskande åtgärder genom utbildning, innovation och engagemang för klimatmålen kan avvärja katastrofen. Att göra nödvändiga förändringar skyddar inte bara planeten utan ger också betydande möjligheter att modernisera infrastrukturen, skapa nya jobb och främja globalt välstånd.

Vi bedömer och kvantifierar vår verksamhets påverkan genom att mäta CO₂e-avtrycket för våra produkter med hjälp av Målbars klimatverktyg. I samarbete med viktiga leverantörer utvärderar vi produktens klimatpåverkan från råmaterial fram till att den kommer till vårt lager. Under våren 2024 kommer vi att analysera hela vår påverkan (scope 1, 2 och 3) för att fastställa en baslinje för framtida minskningsmål till sommaren 2024. Vårt engagemang omfattar att minimera miljöpåverkan, främja cirkulära metoder och designa för lång livslängd för att minska resursförbrukningen och koldioxidutsläppen. I den tidiga designfasen av våra produkter tillämpar vi ansvarskriterier som livslängd, material, demonteringsdesign och certifieringar som FSC™, OCS, GOTS och GRS, med fokus på miljöhänsyn. Dessutom har EU:s hållbarhetsåtagande resulterat i nya regler, till exempel gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

MÅL 17 - Globalt partnerskap kring målen

Stärka genomförandemedlen och blåsa nytt liv i det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Detta mål syftar till att stärka globala partnerskap för hållbar utveckling genom att engagera regeringar, civilsamhället, den privata sektorn, FN och andra aktörer i genomförandet av de återstående sexton målen för hållbar utveckling. Vi har ett långvarigt samarbete med Röda Korset. Vi prioriterar långsiktiga samarbeten med specialister inom olika områden för att kontinuerligt lära oss, utveckla och förbättra våra ansvarsfulla metoder och göra framsteg mot ökad hållbarhet för en bättre morgondag.